Domů » Job: vedoucí Referátu cenových geoinformací

Job: vedoucí Referátu cenových geoinformací

Název vedoucí Referátu cenových geoinformací
Společnost Magistrát města Brna
Místo Brno
Informace o pozici

Charakteristika pozice:

Řídí a odpovídá za výkon činností Referátu cenových geoinformací. Shromažďuje a zpracovává do geodatabází údaje o cenách nemovitých věcí (nabídkové i realizované ceny). Vyhotovuje grafické výstupy nad vytvořenými daty pro potřeby Majetkového odboru. Provádí databázové výběry nad daty katastru nemovitostí pro získání požadovaných výstupů. Spravuje a podílí se na rozvoji agend a interního mapového projektu připravených speciálně pro oddělení realitní ekonomiky. Zpracovává vyjádření ke znaleckým posudkům. Provádí oceňování nemovitých věcí pro potřeby MMB, navrhuje kupní ceny a výši nájemného a pachtovného.

Bližší informace o druhu práce podá:  Ing. Pavel Dočkal, CSc. – tel.: 542 173 559, Ing. Jiří Oščatka – tel.: 542 173 226

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 314/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  (platová třída 11 – platový tarif od 20.450,-  do 30.750,- Kč v závislosti na počtu let praxe + příplatky dle nařízení vlády v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu).                                                                   

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (stavební směr popř.    se zaměřením na geografické informační systémy),
 • dobrá znalost operátu Katastru nemovitostí,
 • znalost oceňování nemovitostí,
 • znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,
 • flexibilita, komunikativnost, aktivní přístup k práci, tvůrčí myšlení,
 • znalost uživatelské práce na PC – Word, Excel, Internet.

Dále výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • absolvování specializačního studia stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí,
 • znalost práce s PC – GIS založeného na technologii ESRI, Access, ArcGis Desktop,
 • znalost některého neslovanského jazyka (angličtina, němčina, francouzština).

 

Dále nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené,
 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
 • výhoda závodního stravování,
 • benefity dle kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci popř. penzijní připojištění    nebo životní pojištění, příspěvek na rekreací dítěte, sick days).

Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. a § 110 zákona č. 108/2006 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

- strukturovaný životopis,

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*),

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*),

- Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské  Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971),

- Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971) možno dodat v průběhu výběrového řízení.

Text Čestného prohlášení a vzor Žádosti o vydání lustračního osvědčení je k dispozici na http://www.brno.cz/ sekce Aktuality/Volná místa a výběrová řízení/Formuláře.

___________________________________________________________________________

Písemné přihlášky s příslušnými doklady vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 26. 1. 2018  (včetně) na adresu:      

               Magistrát města Brna

Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

*)Poznámka:

Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat např. na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 011.

Více na webových stránkách Informačního střediska MMB.

Doklady požadované k výběrovému řízení, je možno ověřit např.:

 • na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 019.,
 • na Magistrátu města Brna, Personálním oddělení, Dominikánské nám. č. 1.

s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka).

 • Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.
 • Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Oznámení vyvěšeno dne: 11. 1. 2018